Olymp - moduly programu

Personálny modul

Obsahuje základné údaje o zamestnancoch (evidenciu a vyňatie z pracovných pomerov, evidenciu o zmenách a dodatkoch pracovných zmlúv). Taktiež obsahuje osobné, rodinné a pracovné údaje o zamestnancoch s možnosťou priradenia zamestnancov k strediskám a výplatným útvarom. Modul umožňuje evidovať aj ďalšie personálne údaje a mzdové údaje (údaje o dovolenke, zložkách mzdy a zamestnaneckých zrážkach zo mzdy), ktoré slúžia ako podklady pre samotný výpočet miezd.

Mzdový modul

Výpočet mzdy podľa zadaných zložiek (základná mzda, príplatky, prémie, nadčasy, náhrady mzdy, príjmy zo sociálneho fondu, naturálna mzda, fiktívne príjmy...). Jednotlivé zložky mzdy je možné vyberať z prehľadnej mzdovej osnovy, ktorá ich obsahuje viac ako 100. Pohodlné zadávanie zamestnaneckých zrážok zo mzdy pevnou čiastkou, percentom alebo doplnkovo. Výpočet priemeru dovolenky, rozúčtovanie výplaty na strediská alebo zákazky, ako aj ich rozúčtovanie do jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Tvorba ročného zúčtovania dane a zúčtovania poistného na zdravotné poistenie. Zabezpečuje výpočet náhrady mzdy počas nemoci. Automaticky prepočítava priemer na nemoc pri zmene kalendárneho roka, pričom zohľadňuje aj všetky zákonom stanovené vylúčiteľné doby a prerušenia pracovného pomeru. Navyše spracovanie dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, miezd štatutárov a spoločníkov.

Mzdový modul je potrebný pre taký počet zamestnancov, ktorý je súčtom počtu všetkých zamestnancov, ktorým sa v danom mesiaci vypočítava mzda. Počet firiem, pre ktoré sa mzdy počítajú, nie je rozhodujúci.

Tlačový a exportný modul

Veľké množstvo dokumentov zatriedených v prehľadných skupinách. Možnosť ich využitia už od nástupu pracovníka (pracovné zmluvy, zmeny pracovných zmlúv, rôzne personálne údaje zamestnanca...). Dokumenty súvisiace s ukončením pracovného pomeru (zápočtový list, potvrdenie o zdaniteľnej mzde...). Pri tlači výplatných pások je možnosť výberu z 5 typov. Tlač výplatných a zálohových listín a veľké množstvo rôznych rekapitulácií. Obsahuje veľké množstvo výkazov do poisťovní (všetky zákonom stanovené zdravotné poisťovne), výkaz pre Sociálnu poisťovňu, ako aj výkazy súvisiace s doplnkovým dôchodkovým poistením pre všetky tieto zákonom stanovené poisťovne, ako aj prehľady o odvodoch poistného podľa jednotlivých druhov. Obsahuje aj dokumenty súvisiace s odvodom dane (štvrťročný prehľad o zrazenej a odvedenej dani, ročné hlásenie o vyúčtovaní dane, žiadosť o poukázanie daňového bonusu, ročné zúčtovanie dane...). Zapracované sú všetky typy prevodných príkazov do bánk v SR. Kompletný zoznam podporovaných bánk (83.8 kB, pdf). Veľké množstvo výkazov a dokumentov je s možnosťou tlače do originálnych tlačív.

Dochádzkový modul

Prostredníctvom dochádzkového modulu je možné prepojiť program OLYMP s dochádzkovým systémom. Podporovaný je automatický prenos väčšiny údajov z dochádzkového systému, čím sa výrazne zrýchli a zjednoduší tvorba samotných výplat. Pomocou importu je možné do výplat automaticky pridať nové zložky mzdy (hodinová, mesačná mzda, náhrada príjmu počas PN, absencie, dovolenka...), spolu s dĺžkou ich trvania (počet hodín, počet dní trvania konkrétnej udalosti). Naviac je možné tieto údaje priradiť aj zložkám mzdy, ktoré sú pridané v Personalistike (ako pravidelne sa opakujúce). Za predpokladu, že dochádzkový systém umožňuje zadať aj príslušnú čiastku k jednotlivým zložkám mzdy (napr. k odmenám) ako aj členenie na strediská a zákazky, vo výplatách sa importom zohľadnia aj tieto údaje.

Modul spolupracuje s dochádzkovými systémami Kriváň (WEGA LH, s.r.o.) a ANeT-Time (ANeT s.r.o.). Ak zákazník používa iný systém, môže požiadať svojho dodávateľa o úpravu exportných údajov pre potreby programu OLYMP. Bližší popis úprav nájdete v dokumente Formát importného súboru z dochádzkových systémov do programu OLYMP (102.7 kB, pdf).