Alfa - moduly programu

Účtovníctvo

Umožňuje účtovať až dve firmy. Obsahuje peňažný denník, pohľadávky, záväzky, sociálny fond, ceniny, tuzemskú pokladnicu, bankové účty, cenník služieb, databázu užívateľských textov, heslovanie, zálohovanie, prehľady, štatistiky, koncoročné výkazy, saldokonto, strediská a analytiku. Povoľuje spätné opravy. V module je k dispozícii aj kalendár úloh a manažérske funkcie.

Majetok

Modul umožňuje evidovať krátkodobý a dlhodobý majetok a automatický výpočet odpisov.

Daňové priznanie FO

Modul umožňuje výpočet a tlač daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb. Priznanie stačí vytlačiť, podpísať a odovzdať.

Homebanking

Program obsahuje modul homebanking. Pomocou neho vytvoríte prevodné príkazy pre všetky najväčšie bankové inštitúcie na Slovensku. Kompletný zoznam podporovaných bánk (84.1 kB, pdf).

Evidencia pošty

V module je k dispozícii evidencia došlej a odoslanej pošty, ktorá slúži na evidovanie pošty (listy, faktury, objednavky a pod.). Záznamy do evidencie je možné pridávať ručne alebo automaticky z knihy pohľadávok alebo z knihy záväzkov.

Pokladnice

Modul obsahuje kurzy a kurzové rozdiely a umožňuje prepočet cudzej meny na SKK. Modul je potrebný pre vedenie valutových pokladníc, devízových účtov alebo pre vedenie viac ako jednej slovenskej pokladnice.

Fakturácia

Modul obsahuje faktúry, preddavkové faktúry, dodacie listy a odoslané objednávky. Fakturácia je prepojená s evidenciou pohľadávok, skladom, evidenciou DPH a cenníkom služieb.

Jazdy

Umožňuje viesť knihu jázd pre súkromné a firemné vozidlá s možnosťou jednoduchého pridania často sa opakujúcich jázd. Obsahuje kilometrovník vzdialeností. Modul umožňuje vytvoriť tuzemské a zahraničné cestovné príkazy.

DPH

Modul umožňuje viesť evidenciu DPH nadobudnutia, dodania tovaru a služieb a tlač daňového priznania k DPH. Obsahuje náväznosť na peňažný denník, fakturáciu, knihu pohľadávok a záväzkov.

Sklad

Umožňuje evidovať viac nezávislých tovarových a materiálových skladov metódou FIFO alebo priemerovanými cenami. Povoľuje spätné opravy. Súčasťou modulu je prepojenie s registračnými pokladnicami. Podporuje spoluprácu s pokladnicami typu EURO od najväčšieho výrobcu ELCOM s. r. o. v on-line alebo off-line režime. Modul je potrebný pre evidenciu viac ako 50 skladových kariet.

Multiverzia

Možnosť spracovávať neobmedzený počet firiem.

Sieť

Umožňuje súčasne viacerým užívateľom pracovať s údajmi tej istej firmy, ale nie v rovnakých evidenciách.