Omega - moduly programu

Podvojné účtovníctvo

Evidovanie a účtovanie všetkých druhov dokladov s využitím automatických vzorov a predkontácií s možnosťou účtovania v hospodárskom roku. Modul podvojného účtovníctva poskytuje okrem všetkých základných účtovných informácií aj finančné analýzy ako napríklad vyjadrenie likvidity, zadĺženosti, rentability a pod. Hlavný dôraz je kladený na maximálne zjednodušenie práce užívateľa a samozrejme možnosť akýchkoľvek spätných opráv.

Obsahuje aj homebanking, ktorý umožňujúci off-line aj on-line (Databanking SLSP) prepojenie s bankou. Môžete vytvárať tuzemské a zahraničné príkazy na úhradu a využiť možnosť importu bankových výpisov do Vášho účtovníctva. Všetko sa bude diať rýchlo a bez zbytočných preklepov a omylov. Kompletný zoznam podporovaných bánk (86.5 kB, pdf).

Modul DPH

Vďaka tomuto modulu máte zabezpečené automatické spracovanie evidencie DPH, daňové priznanie s možnosťou tlače originálneho tlačiva. Uzávierkou DPH sú spracované kompletné prehľady podľa platnej legislatívy a taktiež súhrnný výkaz DPH. Ďalej pomocou uzávierky viete automaticky preúčtovať DPH na účet vyjadrujúci vzťah s daňovým úradom.

Daňové priznanie PO + účtovné poznámky

V module môžete vytvoriť a následne vytlačiť daňové priznanie z príjmu právnických osôb, ktoré akceptuje daňový úrad. Niektoré údaje je možné automaticky načítať z programu.

CRM - Riadenie vzťahov so zákazníkom

V CRM module nájdete na jednom mieste kompletnú komunikáciu so zákazníkom, všetky telefonáty, e-maily a dokumenty. K dispozícii je úplná história predajov aj za minulé roky. V module nájdete aj kalendár s pripomienkovačom, v ktorom si môžete plánovať schôdzky, telefonáty, služobné cesty a ďalšie dôležité udalosti. Modul obsahuje aj štatistické vyhodnocovania.

Sklady a skladové karty

Máte možnosť vytvorenia neobmedzeného počtu skladov. Sklad podporuje vedenie skladovej ceny metódou FIFO alebo priemerovanou. Fakturácia a sklad sú pri výdaji tovaru prepojené. Sklad dokáže sledovať zvolené limity zásob. Umožní Vám ísť dočasne do mínusového stavu. Pri riadení efektívnosti zásob Vám určite pomôže sledovanie minimálnych a maximálnych zásob jednotlivých druhov tovaru. Za každý sklad získate širokú ponuku prehľadov a tlačových zostáv (napr. zisk z predaja, obratové súpisky, stav na sklade, pohyby na sklade, inventúry a ďalšie).

Na skladovej karte je možné zadať neobmedzené množstvo predajných cien a v prípade potreby ich môžete meniť hromadne pre zvolené skladové karty. Na skladovej karte môžete viesť ďalšie informácie (hmotnosť, dodávateľov s dodávateľskými cenami, iné vlastnosti skladových kariet, EAN, JKPOV, PLU, cudzie názvy, vložiť obrázok a ďalšie). Pre skladové karty a služby je možné zadefinovať viaceré merné jednotky a možno s nimi pracovať vo fakturácii a v pohyboch na sklade.

Automatické vytvorenie výkazu INTRASTAT na základe skladových pohybov.

Výrobné čísla a šarže

Tento modul využijete, ak potrebujete sledovať jednotlivé položky na sklade aj pod výrobným číslom. Pri príjme na sklad a pri výdaji zo skladu bude potrebné okrem množstva zadať aj konkrétne výrobné čísla. Šarža je vlastne jedinečné výrobné číslo pre niekoľko jednotiek súčasne (séria).

Objednávkový a rezervačný systém

Tvorba odoslaných a došlých objednávok, sledovanie vybavenia objednávok, rezervácia, automatické prepojenie so skladom a fakturáciou.

Makrokarty

Makrokarta je skladová karta, ktorá je zostavená z viacerých skladových kariet (vytváranie zostáv, súprav, kompletov). Makrokarty Vám budú pomôckou pri fakturácií a následnom vyskladňovaní. Každá makrokarta môže mať vlastnú predajnú cenu.

Fakturácia, objednávky a rezervácie

Umožňuje pohodlné vytváranie odberateľských faktúr, dobropisov, preddavkových faktúr, penalizačných i storno faktúr. Ďalej ponúka dodacie listy, upomienky, reklamácie a zákazkové listy. Pre urýchlenie práce je možné doklady vytvárať už z vyhotovených dokladov. Rovnako môžete využiť automatické vytvorenie výdajok a automatické zaúčtovanie faktúr. Oceníte prepojenie fakturácie so skladom a účtovníctvom. Vyhotovené doklady je navyše možné vytlačiť v niekoľkých variantoch. Pre platiteľov DPH je nevyhnutný aj modul DPH.

Majetok

Kompletná evidencia krátkodobého a dlhodobého majetku s prehľadmi o účtovných a daňových odpisoch. Obsahuje prehľadnú inventarizáciu a množstvo výstupných zostáv. Možnosť sledovania akýchkoľvek pohybov majetku. Kompletné prepojenie dlhodobého majetku s účtovníctvom.

Kniha jázd

Umožňuje evidovať jazdy pre súkromné a firemné vozidlá v tuzemsku a zahraničí. Obsahuje číselník vzdialeností, číselník náhrad za používanie vozidiel a iné. Program podporuje jednoduché vytvorenie cestovného príkazu priamo z evidencie jázd.

Cestovné príkazy

Program podporuje jednoduché vytvorenie cestovného príkazu ručne, ale aj importom z knihy jázd. Umožňuje Vám vypočítať cestovné a stravné náhrady z tuzemských i zahraničných služobných ciest.

Evidencia pošty + registratúra

Registratúra slúži na evidenciu dokumentov v elektronickej podobe, ktoré prichádzajú alebo odchádzajú z firmy, na evidenciu obehu dokumentov v rámci firmy aj na evidenciu vyraďovania, hodnoty a životnosti dokumentov.

Číselníky

Strediská

Číselník umožňuje definovať štruktúru účtovanej firmy a jej rozčlenenie na strediská.

Zákazky

Číselník umožňuje definovať zákazky firmy.

Činnosti

Číselník umožňuje evidenciu činností, ktorými sa firma zaoberá.

Pracovníci

Číselník si môžete naplniť zoznamom pracovníkov firmy.

Použitím uvedených číselníkov môžete odsledovať náklady a výnosy vašej firmy na jednotlivé strediská, konkrétne zákazky, prípadne môžete sledovať rôznu činnosť vo firme. Taktiež sa dajú sledovať náklady a výnosy na jednotlivých pracovníkov firmy.

Kurzový lístok

Tento modul Vám zabezpečí aktualizáciu kurzov z NBS pomocou internetu, ale je možné napĺňať ho aj ručne. Kurzový lístok je číselník, z ktorého sa kurzy jednotlivých mien využívajú podľa potreby v účtovníctve a pri fakturácii. Kurzový lístok je číselník, z ktorého sa kurzy jednotlivých mien využívajú podľa potreby v celom programe.

Cenník služieb

Môže obsahovať zoznam služieb, ktoré poskytuje konkrétna firma. Cenník služieb je možné použiť pri výbere položiek do vystavovanej faktúry ako aj pri využívaní maloobchodného modulu.

Užívatelia programu

Vyberte si počet užívateľov, ktorí sa budú prihlasovať do programu (meno užívateľa, prípadne heslo). Pri sieťovej verzii programu je nutné vybrať minimálne taký počet užívateľov, aký je počet inštalácií.

Prístupové práva

Program podporuje nastavenia rôznych práv pre každého užívateľa. Každý užívateľ sa prihlasuje do programu svojim menom a heslom a môže vykonávať len tie operácie, ktoré mu boli stanovené.

Pokladnice tuzemské

Umožňuje evidovať a účtovať doklady tuzemských pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh.

Pokladnice valutové

Umožňuje evidovať a účtovať doklady valutových pokladníc s automatickým spracovaním pokladničných kníh.

Maloobchod + registračné pokladnice + fiškálne moduly

Modul Maloobchod umožňuje rýchly a nenáročný predaj v hotovosti. Výhodou je prepojenie s registračnými pokladnicami, čítačkou (rozhranie RS232, USB port) a fiškálnym modulom (J&V Safe FM 2000 a FM 3000).

Multiverzia

Tento modul ponúka možnosť viesť kompletnú agendu viacerým firmám.

Počet inštalácií

Zvoľte si počet, na koľkých počítačoch bude program fyzicky nainštalovaný. Počet užívateľov musí byť rovnaký alebo vyšší ako počet inštalácií programu. Pri sieťovej verzii programu s počtom inštalácií viac ako 4 konzultujte cenník s predajcom.

Sieťové prepojenie

Sieťová verzia programu umožňuje viacerým užívateľom súčasne pracovať so spoločnými údajmi tej istej firmy.