Obchodné podmienky

Článok 1

Nákup tovaru prostredníctovm www.eriv.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2: Postup pri objednávaní

 1. Zákazník si môže systémom EriV e-shop objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo OBJEDNAŤ.
 2. Po zadaní počtu kusov tovaru a stlačení tlačidla OBJEDNAŤ, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky nieje podmienené registráciou v systéme EriV e-shop. Zákazník je povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém EriV vyžaduje. Tieto údaje budú použité len pre vnútornú potrebu systému EriV e-shop a spoločnosť EriV ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. Pre skrátenie budúcich nákupov pomocou systému EriV e-shop, odporúčame zákazníkom registráciu. Po prihlásení pomocou svojich prihlasovacích údajov bude objednávací formulár automaticky vyplnený. Pre generovanie individuálnych podmienok cien pre zmluvných partnerov spoločnosti EriV, je registrácia a prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov podmienkou na nákup podľa dojednaných obchodných podmienok.
 3. Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme. Okamihom odoslania objednávacieho formulára sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou EriV a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov EriV.
 4. Pomocou údajov uvedených v objednávkovom formulári, bude zákazník kontaktovaný pracovníkom spoločnosti EriV a informovaný o aktuálnom stave objednávky. Prípadné dodatočné otázky a dojednania je možné riešit telefonicky, resp. pomocou kontaktného formulára.

Článok 3: Platobné podmienky

Spôsob platby bude realizovaný podľa voľby zákazníka v objednávacom formulári. V prípade voľby ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA, je zákazník povinný zadať číslo faxu alebo emailovú adresu a zvoliť kam mu bude zálohová faktura poslaná. Zálohová faktúra obsahuje údaje o tovare, výške ceny a účte spoločnosti EriV, na ktorý treba zálohovú faktúru uhradiť. Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní.

Článok 4: Lehota, počas ktorej je spoločnosť EriV viazaná ponukou tovaru vrátane ceny

V prípade korektnej funkčnosti systému EriV e-shop je spoločnosť EriV viazaná ponukou tovaru vrátane jeho ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ak bola cena uhradená v 7-dňovej lehote splatnosti.

Článok 5: Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 1. Spoločnosť EriV sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia zálohovej faktúry, pokiaľ nedošlo k inej individuálnej dohode medzi zákazníkom a spoločnosťou EriV. Úhradou faktúry sa rozumie moment pripísania úhrady na účet spoločnosti EriV, na ktorý mala byť úhrada poukázaná. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť EriV sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode spoločnosti EriV a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť EriV sa zaväzuje do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. V praxi je tovar spravidla dodaný do dvoch pracovných dní po pripísaní úhrady na účet spoločnosti EriV.
 2. Spoločnosť EriV sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme EriV e-shop. Okrem osobného odberu je tovar expedovaný iba kuriérskou spoločnosťou DPD. Ak je suma objednávky nižšia ako 9.000,-Sk bez DPH, bude doprava a manipulácia tovaru realizovaná na náklady zákazníka podľa aktuálneho cenníka manipulačných poplatkov. Ak je suma objednávky najmenej 9.000,- Sk bez DPH a tovar spĺňa hraničné podmienky kuriérskej spoločnosti DPD, spoločnosť EriV dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci celej Slovenskej Republiky). Ak si však zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť EriV vopred neinformoval, zaniká mu aj v budúcnosti nárok na bezplatné doručenie tovaru, bez ohľadu na cenu objednaného tovaru.
 3. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru (nad 50 kg) kuriérskou službou táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru. Z tohto dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením prípadnej vynášky tovaru. Spoločnosť EriV nebude uznávať reklamácie na nevykonanú vynášku tovaru kuriérskou službou. V prípade objednania tovaru ktorého rozmery alebo hmotnosť presahujú limitné parametre pre kuriérsku spoločnosť, bude so zákazníkom prekonzultovaný a dohodnutý iný spôsob prepravy a jeho cena (týka sa hlavne väčších pojazdných kompresorov a vyšších rád úpravných jednotiek).

Článok 6: Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany zákazníka: Zákazník má právo stornovať objednávku písomne(adresa spoločnosti), telefonicky (051/7713509) alebo e-mailom na adresu obchod@eriv.sk, v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), ale ešte pred dodaním tovaru, spoločnosť EriV si vyhradzuje právo odpočítať si náklady, spojené s vybavovaním tejto objednávky. Ak zákazník chce stornovať objednávku po prevzatí tovaru, postupuje sa podľa článku 7.
 2. Storno objednávky zo strany EriV: Spoločnosť EriV si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: - ak nie je možné z technických príčin dodať tovar v požadovanej lehote, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť EriV bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti EriV a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť EriV sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 7: Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
Platí iba pri nákupe v EriV e-obchod.

 1. Zákazník, len súkromná osoba, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese obchod@eriv.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti EriV osobne, alebo iným spôsobom vopred dohodnutým so spoločnosťou EriV, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady.
 3. Spoločnosť EriV sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý uhradil.

Článok 8: Reklamačné podmienky

 1. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
 2. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov EriV. Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti EriV za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy), zákazník prinesie reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou EriV (e-mailom na adrese obchod@eriv.sk, telefonicky (051/7713509). Tovar a príslušné dokumenty je tiež možné doručiť pomocou kuriérskej služby.
 3. V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť EriV nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím prípadne prefázovaním.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.01.2006 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.
Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.