Zaväzujeme sa chrániť súkromie našich potenciálnych a existujúcich zákazníkov. Pravidlá ochrany osobných údajov ("Pravidlá Ochrany Osobných Údajov") sa vzťahujú na všetky nami spracované Osobné Údaje (ako je definované nižšie) vrátane osobných údajov zhromaždených alebo odoslaných prostredníctvom našich webových stránok, mobilných aplikácií alebo prostredníctvom oficiálnych stránok sociálnych médií alebo prostredníctvom iných kanálov online a offline, ako je bližšie vysvetlené ďalej.

Ak nemôžete alebo neposkytnete osobné informácie, ktoré odôvodnene vyžadujeme, nebudeme Vám môcť poskytnúť informácie, tovar alebo služby, o ktoré ste požiadali.

Osobné údaje

"Osobné Údaje" sú informácie alebo informácie, ktoré vás umožňujú identifikovať, napríklad:

 • Meno a kontaktné údaje (napríklad poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo)
 • Informácie o účte (napríklad meno používateľa, profilový obrázok alebo IČ účtu sociálnych médií)
 • Krajina trvalého bydliska
 • Dátum narodenia
 • Technické informácie, napr. názov obrazovky, IP adresa/užívateľovo meno, údaje prehliadača a zariadení, informácie zozbierané prostredníctvom súborov cookie, značiek pixelov a iných technológií, údajov o súbore protokolov servera, údajov o používaní aplikácií a údajov o polohe
 • Predvoľby (napríklad nákupné návyky, preferované vzdelávacie kurzy)
 • Názov a adresa spoločnosti
 • Číslo kreditnej a debetnej karty

Ako zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme rôznymi spôsobmi:

 • Priamo od vás: informácie sú zhromažďované priamo od vás, a to buď tým, že nám poskytnete informácie priamo, alebo budete konať spôsobom, ktorý nám poskytne informácie, napríklad:
  • Offline: zhromažďujeme osobné údaje od vás offline, napríklad keď kontaktujete zákaznícky servis, zaregistrujete sa v produkte alebo službe alebo nám písomne poskytnete informácie.
  • Online: Vaše osobné údaje zhromažďujeme prostredníctvom našich stránok, napríklad keď vytvoríte objednávku. Osobné Údaje taktiež zhromažďujeme:
   • Prostredníctvom cookies. Súbory cookie umožňujú webovému serveru prenos dát do počítača alebo zariadenia na účely vedenia záznamov a na iné účely. Ak nechcete, aby informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookie používali, je vo väčšine prehliadačov jednoduchý postup, ktorý vám umožňuje odmietnuť používanie súborov cookie. Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v spodnej časti tejto webstránky.
   • Prostredníctvom používania mobilnej aplikácie. Keď načítavate a používate niektorú z našich mobilných aplikácií a v rozsahu povolenom vašimi nastaveniami ochrany osobných údajov v aplikácii, sledujeme a zhromažďujeme údaje o používaní mobilných aplikácií, napríklad dátum a čas, kedy mobilná aplikácia v prístroji pristupuje na naše servery a aké informácie a súbory boli stiahnuté do mobilnej aplikácie na základe čísla vášho zariadenia.
   • Prostredníctvom vášho zariadenia. Za predpokladu, že ste túto funkciu povolili vo svojom zariadení, zhromažďujeme informácie o jeho fyzickej polohe, aby sme vám poskytli personalizované služby a obsah založený na polohe. Viac informácií o týchto službách nájdete v časti "Ako používame osobné údaje?"
 • Z našich firemných pobočiek, obchodných partnerov, poskytovateľov pomoci alebo poskytovateľov reklamácií. Osobné údaje môžeme získať od iných strán v spojení s vaším programom vrátane:
  • Naše firemné pobočky, ako napríklad miestna spoločnosť, ktorá propaguje predaj našich tovarov a služieb a ponúka služby zákazníkom vo vašej oblasti a poskytuje nám Osobné Údaje, ktoré sú potrebné na dosiahnutie dohody vo vašej objednávke.
  • Obchodných partnerov, ako sú miestni obchodní zástupcovia, ktorí podporujú predaj našich služieb vo vašej oblasti.
 • Z iných zdrojov. Môžeme dostať vaše osobné údaje z iných zdrojov, ako sú verejné databázy; spoloční marketingoví partneri ako marketingové agentúry alebo poskytovatelia softvéru a služieb pre automatizáciu a analýzu digitálneho marketingu; platformy sociálnych médií vrátane, ale nielen, Facebook, Instagram, Snapchat, Musically, LinkedIn, Twitter, YouTube a messenger služby ako WhatsApp alebo Facebook Messenger; od ľudí, s ktorými ste priatelia alebo inak spojení s platformami sociálnych médií, ako aj s inými tretími stranami. Okrem toho používame súbory cookie na sledovanie členov sociálnych sietí, ako je to vysvetlené nižšie na tejto webstránke.
 • Ak prehliadate naše stránky Takisto môžeme zhromažďovať informácie o používaní našich služieb prostredníctvom vášho prehliadača na sledovanie aktivity na našich stránkach, ako je Media Access Control adresa (MAC), typ počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšenie obrazovky, názov a verzia operačného systému, zariadenie výrobcu a modelu, jazyka, typu a verzie internetového prehliadača a poskytovateľa služieb.. Okrem toho sa IP adresa identifikuje a automaticky zaznamenáva do súborov denníka serverov vždy, keď navštívite naše stránky spolu s časom návštevy a stránkami, ktoré boli navštívené. Tieto údaje sa ukladajú a používajú spolu s inými osobnými údajmi, ktoré ste odoslali, iba ak ste s tým súhlasili.

Ako Používame Osobné Údaje?

 • Vaše osobné údaje spracovávame na účely dokončenia rezervácie, poskytne vám produkty a služby, ktoré ste si objednali, služieb zákazníkom, administratívnych služieb alebo ak je inak potrebné na vykonanie zmluvy medzi vami a nami, ako je ďalej opísané v týchto pravidlách.
 • Osobné Údaje môžeme taktiež použiť:
  • Na štatistické účely, výpočet úrovní používania a pomoc pri diagnostike problémov so serverom s našimi stránkami, ako aj pri zabezpečovaní správneho chodu našich stránok.
  • Ak ste dali svoj súhlas:
   • Na ponuku našich produktov a služieb vrátane špeciálnych propagačných akcií založených na vašich záujmoch, napríklad prostredníctvom e-mailových marketingových riešení, ako je softvér pre riadenie Salesforce Marketing Cloud-u, ktorý udržiava e-mailové zoznamy a plánuje a upravuje e-mailové správy na základe toho, ktoré adresáti čítajú, kliknú alebo prepošlú. Všetka takáto e-mailová komunikácia bude obsahovať jasný odkaz pre odhlásenie.

Ako Zdieľame Osobné Údaje?

 • Vaše osobné údaje zdieľame s našimi firemnými pobočkami, obchodnými partnermi a poskytovateľmi služieb:
  • Naše firemné pobočky sú napríklad miestna spoločnosť EriV, ktorá propaguje predaj našich produktov a služieb a ponúka zákaznícky servis vo vašej oblasti.
  • Obchodnými partnermi sú napríklad miestni predajcovia, ktorí propagujú predaj našich produktov a služieb vo vašej oblasti; poskytovatelia dopravy vo vašej oblasti (napr. kuriérska spoločnosť).
  • Poskytovatelia služieb, napríklad poskytovatelia systémov informačných technológií, napríklad na riadenie platieb alebo vzťahov so zákazníkmi, alebo poskytovateľov softvéru a služieb pre automatizáciu a analýzu digitálneho marketingu.
 • Taktiež zdieľame Osobné Údaje keď to považujeme za potrebné: (a) podľa platných zákonov; b) pre dodržiavanie právnych postupov; (c) pre reagovanie na požiadavky verejných a vládnych orgánov; (d) pre presadenie našich zmluvných podmienok alebo zmluvy; (e) pre ochranu operácií našich vlastných alebo akýchkoľvek z našich pobočiek; (f) chrániť naše práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok, a/alebo našich pridružených spoločností, vás alebo iné osoby; a (g) umožniť nám použitie dostupných opravných prostriedkov alebo obmedzenie škôd, ktoré by sme mohli utrpieť.

Na Čom Zakladáme Naše Právo Zhromažďovať A Používať Osobné Údaje?

Naše právo na zhromažďovaní a používaní vašich Osobných Údajov zakladáme na potrebe tej, aby sme vám poskytli služby alebo produkty, ktoré ste si od nás objednali, alebo ak existuje oprávnený záujem na používaní vašich osobných údajov, napríklad ako pre ďalší marketing o podobných produktoch alebo službách, podobné tým, ktoré ste už zakúpili od tej istej právnej osoby.

Pokiaľ používame citlivé osobné údaje, zakladáme to na vašom výslovnom súhlase. Citlivé údaje môžu byť napríklad informácie o zdraví, etnickom pôvode alebo náboženských presvedčeniach. Viac informácií nájdete v časti "Citlivé údaje".

V rozsahu, v akom používame Vaše osobné údaje na to, aby sme Vám posielali ponuky nad rámec toho, čo sa považuje za náš oprávnený záujem, ako je marketing produktov a služieb, založíme to na vašom konkrétnom súhlase.

Ochrana

Používame vhodné organizačné, technické a administratívne opatrenia na zabezpečenie presnosti a aktuálnosti osobných údajov pod našou kontrolou, ako aj na ochranu osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracovaním a náhodnou stratou, alebo ich zničením alebo poškodením.

Odhlásenie

Ak kedykoľvek budete chcieť prestať od nás dostávať marketingovú komunikáciu, môžete použiť funkciu odhlásenia v marketingovej komunikácii, ktorú ste dostali, alebo nám dajte na vedomie pomocou kontaktných informácií uvedených v časti "Kontaktujte nás". Vo svojej žiadosti uveďte, že chcete, aby sme vám prestali posielať marketingovú komunikáciu.

Upozorňujeme, že zmeny nemusia byť okamžite účinné. Vynasnažíme sa vyhovieť vašej požiadavke čo najskôr.

Stránky tretích strán

Tieto Zásady Ochrany Osobných Údajov sa nezaoberajú a my nezodpovedáme za súkromie, informácie ani iné postupy tretích strán, vrátane tretích strán, ktoré prevádzkujú akúkoľvek lokalitu, na ktorej sa nachádza odkaz na naše stránky. Začlenenie odkazu na naše stránky neznamená schválenie prepojenej lokality našimi alebo našimi pobočkami.

Ďalej vám môžeme poskytnúť prístup k funkciám tretích strán, ktoré vám umožnia zdieľať vaše skúsenosti s našimi produktami a/alebo službami na vaše účty sociálnych médií, napríklad Facebook alebo LinkedIn. Upozorňujeme, že akékoľvek informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom tejto funkcie, sa riadia platnými zásadami ochrany osobných údajov tretích strán a nie týmito Zásadami Ochrany Osobných Údajov. Nemáme kontrolu a nenesieme zodpovednosť nad spôsobom ako akákoľvek tretia strana spracuje údaje, ktoré jej poskytnete prostredníctvom tejto funkcie.

Ako dlhodobo uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo v súlade s lehotami stanovenými zákonom a trhovými postupmi, ak nie je potrebné ďalšie uchovávanie údajov na dodržanie zákonných povinností alebo vznik, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo ak nebola oznámená určitá lehota.

Ponecháme si obmedzené časti vašich Osobných Údajov, ktoré sú nevyhnutné na marketingové účely, kým neodoberiete svoj súhlas, ale v žiadnom prípade nie dlhšie ako 10 rokov po poslednej dokončenej službe alebo doručení produktu.

Citlivé údaje

Vo všeobecnosti sa nezameriavame na zbieranie citlivých Osobných Údajov. Citlivé Osobné Údaje sú údaje súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politickými názormi, náboženskými alebo filozofickými presvedčeniami, zdravotným stavom, zapojenie v trestnom konaní alebo členstvom v odboroch. V určitých situáciách to však môže byť potrebné (napríklad s cieľom poskytnúť vám služby a produkty, ktoré ste si objednali, a vo vzťahu k vášmu poisteniu). Ubezpečíme sa, že dostaneme váš výslovný súhlas k takémuto spracovaniu a budeme s týmito informáciami zaobchádzať bezpečne.

Aktualizácia týchto pravidiel o súkromí

Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu z času na čas meniť. Nebudeme výrazne znižovať vaše práva podľa týchto Zásad Ochrany Osobných Údajov bez toho, aby sme Vás informovali. Akékoľvek zmeny týkajúce sa pravidiel Ochrany Osobných Údajov uverejníme na tejto stránke a pred vykonaním týchto zmien poskytneme výraznejšie oznámenie. Ak to vyžaduje zákon, budeme žiadať váš súhlas pred akoukoľvek zmenou.

Vaše Práva

Máte právo, raz za kalendárny rok, nás kontaktovať a bez nákladov zistiť, ktoré informácie o vás sú použité. Máte právo prijímať svoje Osobné Údaje vo formáte čitateľnom strojom a máte právo na prenos vašich osobných údajov inému správcovi údajov.

Máte právo kedykoľvek odstúpiť od vášho súhlasu alebo namietať proti používaniu vašich Osobný Údajov na účely priameho marketingu a môžete kedykoľvek požiadať o obmedzenie používania vašich osobných údajov alebo o vymazanie vašich osobných údajov. Upozorňujeme však, že obmedzenie alebo odstránenie by mohlo znamenať, že vám nebudeme schopní poskytnúť informácie, služby alebo produkty, ako ste požadovali. Na základe vašej žiadosti sme tiež povinní opraviť osobné údaje o vás, ktoré sú nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce.

Cookies

Čo Je To Súbor Cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory alebo časti informácie, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači alebo mobilnom zariadení (akými sú napríklad smartfón alebo tablet), keď si prezeráte naše Stránky. Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov webovej stránky, z ktorej súbor cookie pochádza, „životnosť” súboru cookie (t.j. ako dlho zostane súbor cookie vo Vašom zariadení) a hodnotu, ktorou je zvyčajne náhodne vygenerované unikátne číslo.

Za Akým Účelom Používame Súbory Cookie?

Súbory cookie používame, aby sme uľahčili používanie našich Stránok a aby sme lepšie mohli prispôsobiť Stránky a naše produkty Vašim záujmom a potrebám. Súbory cookie to umožňujú, nakoľko sú webové stránky schopné čítať a zapisovať tieto súbory, čo im umožňuje rozpoznať Vás a zapamätať si dôležité informácie, ktoré Vám uľahčia používanie webových stránok (napríklad zapamätaním si nastavenia preferencií).

Súbory cookie môžu byť taktiež použité na zrýchlenie Vašich budúcich aktivít a užívateľských skúseností na našich Stránkach. Súbory cookie používame rovnako na zostavovanie anonymných, súhrnných štatistík, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako užívatelia naše Stránky používajú a pomáhajú nám zlepšiť štruktúru a obsah našich Stránok. Na základe týchto informácií Vás nedokážeme identifikovať osobne.

Aké Druhy Súborov Cookie Používame?

Na Stránkach môžu byť používané dva druhy súborov cookie, ktoré sa nazývajú „súbory cookie relácie” (alebo tzv. „dočasné súbory cookie“) a „trvalé súbory cookie”. Súbory cookie relácie sú dočasné súbory cookie, ktoré zostávajú vo Vašom zariadení, kým Stránku neopustíte. Trvalý súbor cookie zostane vo Vašom zariadení oveľa dlhšie alebo kým ho manuálne neodstránite (doba, počas ktorej zostane súbor cookie vo Vašom zariadení, bude závisieť na dobe trvania alebo „životnosti“ príslušného súboru cookie).

Súbory cookie tretích osôb.

Používame tiež celý rad dodávateľov, ktorí môžu v našom mene taktiež umiestniť súbory cookie do Vašich zariadení, keď si prezeráte naše Stránky, čo im umožňuje dodať služby, ktoré poskytujú. Ak máte záujem o viac informácií o týchto súboroch cookie, ako aj o informácie o tom, ako môžete odmietnuť príjem takýchto súborov cookie, pozrite si prosím ich zásady ochrany súkromia.

Aké Súbory Cookie Používame?

Nižšie uvádzame rôzne typy súborov cookie, ktoré môžu byť použité na našich Stránkach. Zoberte na vedomie, že v rozsahu, v akom informácie získané prostredníctvom súborov cookie predstavujú osobné údaje, sa na ne vzťahujú ustanovenia uvedené v Zásadách ochrany súkromia a dopĺňajú tieto Zásady používania súborov cookie.

Nevyhnutné súbory cookie

Nevyhnutné súbory cookie sú potrebné pre fungovanie Stránky a umožnia Vám pohybovať sa na nej a využívať jej služby a funkcie. Bez týchto absolútne nevyhnutných súborov cookie Vám nebude Stránka fungovať tak plynulo, ako by sme chceli a nemusíme byť schopní Vám poskytnúť Stránku alebo určité požadované služby alebo funkcie.

Druh súboru cookie Popis Ako spravovať súbory cookie
Relácia Súbory cookie relácie (alebo tzv. „dočasné súbory cookie“) sa používajú na udržanie stavu aplikácie. Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača
Vyrovnávanie zaťaženia Súbory cookie vyrovnávajúce zaťaženie sa používajú na celosvetovú distribúciu aktív a odľahčujú zaťaženie servera. Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača
Užívateľské ID Súbory cookie týkajúce sa užívateľského ID sa používajú na zabezpečenie toho, aby užívatelia videli iba ich vlastné informácie. Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača
Bezpečnosť Bezpečnostné súbory cookie sa používajú na bezpečnostné kontroly a previerky. Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača

Súbory cookie na doplnkové sledovanie v rámci sociálnych sietí

Uvedené súbory cookie sa používajú na sledovanie členov [a nečlenov] sietí sociálnych médií za účelom analýzy prieskumu trhu a vývoja produktov.

Druh súboru cookie Popis Ako spravovať súbory cookie
Facebook Používajú sa na sledovanie členov [a nečlenov] Facebook-u za účelom analýzy prieskumu trhu a vývoja produktov. Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača
Twitter Používajú sa na sledovanie členov [a nečlenov] za účelom analýzy prieskumu trhu a vývoja produktov. Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača

Analytické súbory cookie

Analytické súbory cookie získavajú informácie o Vašom používaní Stránky a umožňujú nám zlepšovať spôsob jej fungovania. Analytické súbory cookie nám napríklad ukážu, ktoré sú najčastejšie prezerané podstránky na Stránke, pomáhajú nám zaznamenať akékoľvek problémy, ktoré máte so Stránkou a ukazujú nám, či naša reklamná činnosť je alebo nie je účinná. Uvedené nám umožňuje mať predstavu o celkovej schéme používania v rámci Stránky a nielen jej používanie jednou osobou.

Druh súboru cookie Popis Ako spravovať súbory cookie
Google Analytics Analytické súbory cookie Google získavajú súhrnné štatistické údaje na zlepšenie prevedenia Stránky a navigácie v rámci Stránky. Google doplňuje súhrnné demografické údaje a informácie o záujmoch, na základe čoho dokážeme lepšie porozumieť našim návštevníkom. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketingové súbory cookie

Reklamné súbory cookie sa používajú na marketingové účely.

Druh súboru cookie Popis Ako spravovať súbory cookie
Reklama Doručujú behaviorálnu/cielenú reklamu Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača
Analýza trhu Uskutočňujú analýzu trhu Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača
Kampaň / akcia Merajú účinnosť kampane Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača
Odhaľovanie podvodu Odhaľujú tzv. podvodné klikanie Prijať/odmietnuť prostredníctvom nastavenia prehliadača

Akým Spôsobom Mám Riadiť Súbory Cookie?

Aj keď väčšina internetových prehliadačov je prednastavených tak, aby automaticky prijímali súbory cookie, väčšina internetových prehliadačov Vám umožňuje zmeniť nastavenia tak, aby boli súbory cookie blokované alebo aby ste boli upozornený pri posielaní súborov cookie na Vaše zariadenie.

Okrem vyššie uvedených možností môžete kedykoľvek odmietnuť, prijať alebo odstrániť súbory cookie zo Stránky aktivovaním alebo vstúpením do nastavení vo Vašom prehliadači. Informácie o postupe, ktorý sa má dodržať za účelom povolenia, zablokovania alebo odstránenia súborov cookie, sa nachádzajú na webovej stránke Vášho poskytovateľa internetového prehliadača prostredníctvom funkcie „pomoc“.

Vezmite prosím na vedomie, že ak sú súbory cookie zablokované alebo odstránené, nemusia všetky funkcie Stránky fungovať zamýšľaným spôsobom. Je možné, že si napríklad pri prezeraní Stránky nebudete môcť prezerať niektoré oblasti našej Stránky, prípadne nebudete môcť prijímať personalizované informácie.

Ak na prezeranie Stránok a prístup k nim používate rôzne zariadenia (napr. Váš počítač, smartfón, tablet, atď.), musíte zabezpečiť, aby bol každý prehliadač na každom zariadení nastavený spôsobom, ktorý vyhovuje Vašim preferenciám v súvislosti so súbormi cookie.

Pixel Tagy

Niektoré z podstránok, ktoré si na Stránke prezeráte, tiež môžu získavať informácie použitím tzv. „pixel tagov“ (tiež nazývaných „clear gif“), pričom tieto môžu byť zdieľané s tretími osobami, ktoré priamo podporujú naše reklamné aktivity a vývoj webových stránok. Napríklad informácie o používaní webových stránok osobami prezerajúcimi si naše Stránky môžu byť zdieľané s našou reklamnou agentúrou – treťou osobou za účelom lepšieho zamerania internetových reklamných bannerov (pruhov) na našich webových stránkach. Informácie získané použitím týchto pixel tagov však nie sú osobne identifikovateľné, aj keď by ich bolo možné spojiť s Vašimi osobnými údajmi.